Listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2017/2018 zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych (poza Mogielnicą) poszczególnych punktów przedszkolnych.

 

 

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

Anna Kalandyk

W konkursie plastycznym organizowanym przez SROGB oraz Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” w Zarzeczu wzięło udział siedem punktów przedszkolnych prowadzonych przez nasze stowarzyszenie. Temat „Nadeszła Wiosna” został przedstawiony plastyczne za pomocą różnych technik oraz z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Prace były oceniane w 3 kategoriach wiekowych:

Trzylatki

I miejsce:

Piotr Korbaś – P.P. „Tęczowy Zakątek” w Nosówce

Wyróżnienia:

Maksymilian Sanek – P.P. „Smerfolandia” w Zgłobniu

Miłosz Łojek – P.P. „Mali Odkrywcy” w Zarzeczu

Czterolatki

I miejsce:

Amelia Chmiel – P.P. „Gumisiowa Polana” w Woli Zgłobieńskiej

Wyróżnienia:

Joanna Mesek – P.P. „Kraina Krasnoludków” w Racławówce

Natasza Stachowicz – P.P. „Tęczowy Zakątek” w Nosówce

Pięcio i sześciolatki

I miejsce:

Oliwia Bać - P.P. „Smerfolandia” w Zgłobniu

Wyróżnienia:

Zofia Mozgała – P.P. „Zaczarowana Kraina” w Lutoryżu

Maja Kasprzyk – P.P. „Chatka Puchatka” w Niechobrzu

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i życzymy rozwijania swojej kreatywności i zdolności plastycznych. 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała działając na podstawie rozdziału IV § 19 pkt. 1 i 4 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.03.2017 r. o godzinie 1600 w Szkole Podstawowej w Boguchwale.

Jeżeli w podanym wyżej terminie nie zbierze się wymagana statutowo liczba członków, wówczas Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu i miejscu o godzinie 1630 zgodnie z § 19 pkt. 5 ust.2 statutu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
8. Przedstawienie projektu planu działań Stowarzyszenia na 2017 rok.
9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego składającego się z: bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej,
  • Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016
  • Udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok,
  • Przyjęcie planu działań Stowarzyszenia na 2017 rok – dyskusja.

11. Wolne wnioski.                      
12. Zakończenie obrad.

                                                                                                  Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                      Leszek Kalandyk

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała informuje, że zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2017 r. zniesiona zostaje opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w przedszkolu.

W związku z powyższym rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.