Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała działając na podstawie rozdziału IV § 19 pkt. 1 i 4 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27.03.2017 r. o godzinie 1600 w Szkole Podstawowej w Boguchwale.

Jeżeli w podanym wyżej terminie nie zbierze się wymagana statutowo liczba członków, wówczas Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu i miejscu o godzinie 1630 zgodnie z § 19 pkt. 5 ust.2 statutu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu z działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
8. Przedstawienie projektu planu działań Stowarzyszenia na 2017 rok.
9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego składającego się z: bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej,
  • Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016
  • Udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok,
  • Przyjęcie planu działań Stowarzyszenia na 2017 rok – dyskusja.

11. Wolne wnioski.                      
12. Zakończenie obrad.

                                                                                                  Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                      Leszek Kalandyk

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała informuje, że zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2017 r. zniesiona zostaje opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w przedszkolu.

W związku z powyższym rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

W nowym roku szkolnym 2016/2017 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała prowadzi na terenie Gminy Boguchwała 9 punktów przedszkolnych czynnych od 6.00 -17.00 (w zależności od potrzeb rodziców).
Od września dzięki znacznej pomocy Gminy utworzyliśmy 3 nowe oddziały: w Woli Zgłobieńskiej - 1 oddział, w Boguchwale – 2 oddziały. Dzięki temu obecnie funkcjonuje 21 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 508 dzieci. W dalszym ciągu prowadzimy kuchnie w Boguchwale, Zgłobniu i Nosówce, które oprócz dzieci z punktów przedszkolnych żywią również wszystkie chętne dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Boguchwała. Dziennie wydajemy ponad 500 śniadań i podwieczorków, a także około 950  dwudaniowych obiadów.

 

W nowym roku szkolnym zatrudniamy 31 nauczycieli (29,55 etatów), 27 (25 etatów) pomocy nauczycieli i 15 pracowników do obsługi kuchennej. Aktualnie przygotowujemy do zawodu 3 stażystki skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Aby posiłki przygotowane w naszych kuchniach mogły dotrzeć do wszystkich naszych placówek i szkół z nami współpracujących zatrudniliśmy 3 kierowców do transportu żywności na umowę zlecenie. Obsługę administracyjną sprawują: dyrektor biura, referent ds. administracyjnych,  specjalista ds. administracyjno- kadrowych i główny księgowy  - 4 osoby (3,125 etatu).
W naszych Punktach Przedszkolnych dzieci zapisane w godzinach 8-13 odbywają zajęcia bezpłatnie. Za każdą dodatkową godzinę wykraczającą poza podstawę programową naliczamy 1 zł. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci przedszkolnych wynosi: 6 zł ( śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad), dla dzieci szkolnych natomiast: 6,50 zł ( zupa- 2 zł, II danie- 4,50 zł).  W przypadku nieobecności dziecka zgłoszonej intendentkom (kierownikom punktów) w danym dniu do godziny 8.00  następuje zwrot kosztów za żywienie rozliczony w miesiącu następnym.

 

Telefony:  
1. Punkt Przedszkolny w Zgłobniu: 696-014-069
2. Kuchnia Zgłobień: 696-015-711
3. Punkt Przedszkolny w Nosówce: 696-014-830
4. Kuchnia Nosówka: 696-020-816
5. Punkt Przedszkolny w Boguchwale: 696-012-769
6. Kuchnia Boguchwała: 696-013-895
7. Punkt Przedszkolny w Lutoryżu: 696-015-237
8. Punkt Przedszkolny w Zarzeczu: 696-012-799
9. Punkt Przedszkolny Woli Zgłobieńskiej: 696-014-136
10. Punkt Przedszkolny Racławówce: 696-014-037
11. Punkt Przedszkolny w Niechobrzu Nr. 1: 696-013-683
12. Punkt Przedszkolny w Niechobrzu Nr. 2: 696-013-664

Spotkania informacyjne z rodzicami dzieci przyjętych na rok szkolny 2016/2017

w poszczególnych Punktach Przedszkolnych

 

PP „Chatka Puchatka” w Niechobrzu nr 1– 9.06.2016 r. (czwartek) godz. 16.30

PP „Mali Odkrywcy” w Zarzeczu – 10.06.2016 r.(piątek) godz. 16.30

PP „Kubusiowa Polana” w Niechobrzu nr 2– 13.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 16.30

PP „Zaczarowana Kraina” w Lutoryżu – 14.06.2016 r. (wtorek) godz. 16.30

PP „Kraina Krasnoludków” w Racławówce – 15.06.2016 r.(środa) godz. 16.30

PP „Tęczowy Zakątek” w Nosówce – 21.06.2016 r.(wtorek) godz. 16.00

PP „  Smerfolandia” w Zgłobniu – 22.06.2016 r.(środa)   godz. 16.30

PP „ Gumisiowa Polana” w Woli Zgłobieńskiej – 23.06.2016 r. (czwartek) godz. 16.30

PP „ Kraina Uśmiechu” w Boguchwale – 28.06.2016 r.(wtorek) godz. 16.30

 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała