Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała rozpoczęło działalność 10 czerwca 2008 roku.

W początkowym okresie Stowarzyszenie skupiło się przede wszystkim na opracowaniu Statutu oraz przygotowaniu dokumentów związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Następnie podjęto kroki w kierunku realizacji celów statutowych. Przyjęto uchwałę podejmującą działania na rzecz rozwoju opieki przedszkolnej. Od 01 września 2008 r. wydłużono czas pracy punktów przedszkolnych funkcjonujących w pięciu miejscowościach na terenie Gminy Boguchwała z 5 do 11 godzin dziennie. W punktach tych zabezpieczono dla dzieci całodzienne wyżywienie i dodatkową opiekę nauczyciela wychowawcy.

Od 01 września 2009 r. Stowarzyszenie przejęło obowiązki prowadzenia punktów przedszkolnych w Racławówce, Nosówce, Lutoryżu, Niechobrzu oraz Zgłobniu. Ogółem opieką przedszkolną objętych zostało 110 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Boguchwała.
W celu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych zatrudniono wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – 11 nauczycieli oraz 5 pomocy nauczycieli, natomiast obowiązki administracyjne wykonuje 3 pracowników biura Stowarzyszenia.

Po zakończonym z sukcesem roku szkolnym 2009/2010 Prezes Stowarzyszenia wraz Zarządem podjął decyzję o dalszym rozwoju prowadzonej działalności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i zapotrzebowaniu na objęcie opieką przedszkolną coraz większej ilości dzieci od 01.09.2010r. uruchomiono dodatkowo dwa nowe oddziały przedszkolne:  w Lutoryżu  oraz  w Zgłobniu.

Dzięki temu przedsięwzięciu Stowarzyszenie prowadziło 7 oddziałów:

 2 oddziały w Lutoryżu

 1 oddział w Nosówce

 1 oddział w Niechobrzu

 1 oddział w Racławówce

 2 oddziały w Zgłobniu

Wówczas opieką przedszkolną objęto 160 dzieci z terenu gminy w wieku od 2,5 do 6 lat.  

Dało to również odzwierciedlenie we wzroście zatrudnienia w Stowarzyszeniu. Utworzono 5 nowych miejsc pracy:
w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudniono 3 nowe nauczycielki oraz 2 pomoce nauczyciela w wymiarze po ½ etatu. W celu zapewnienia sprawnej obsługi administracyjnej wydłużony został również do pełnych etatów czas pracy pracowników biura SROGB: księgowej oraz  kadrowej. Stowarzyszenie zatrudniało w tym okresie ogółem 27 osób: 14 nauczycieli-wychowawców w pełnym wymiarze czasu pracy, 10 pomocy nauczyciela, których łączny wymiar zatrudnienia daje 6 pełnych etatów, 3 pracowników administracyjno-biurowych (2,5 etatu).

W kolejnym okresie działalności Stowarzyszenie podjęło kroki w kierunku dalszego rozwoju opieki przedszkolnej uruchamiając dodatkowy oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 1 w Niechobrzu - zapewniający opiekę przedszkolną  przez 6 godzin. Obecnie Punkty Przedszkolne obejmują opieką dydaktyczno-wychowawczą ok. 180 wychowanków.

Należy wspomnieć, że działające  obecnie w poszczególnych sołectwach punkty przedszkolne oraz dwa  przedszkola publiczne (Boguchwała i Kielanówka) zapewniają edukację przedszkolną wszystkim chętnym dzieciom z terenu naszej gminy.

Począwszy od 01 grudnia 2011 r. Stowarzyszenie  przejęło oowiązki prowadzenia własnej kuchni znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zgłobniu, w której 5-cio osobowy personel przygotowuje posiłki dla wszystkich przedszkolaków z Punktów Przedszkolnych.

Od 01.09.2012 r. Stowarzyszenie zatrudnia łącznie 36 osób, w tym:  16 nauczycieli - wychowawców, w tym nauczyciela rytmiki, 10 pomocy nauczyciela, 1 osobę sprzątającą, 5 pracowników kuchni oraz 4 pracowników administracji.

Od początku funkcjonowania Stowarzyszenia ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim w Boguchwale na rzecz wspierania i podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju opieki przedszkolnej, rozwoju kultury fizycznej, promowania aktywnego wypoczynku oraz działania na rzecz ochrony środowiska.

Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia było uzyskanie  w 2009 r. statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Pozyskane z 1% środki w całości przeznaczane są na działalność  statutową w szczególności na doposażenie punktów przedszkolnych w materiały  i pomoce niezbędne  do prowadzonych zajęć z dziećmi.
Jednocześnie Stowarzyszenie patrzy w przyszłość z nadzieją ciągłego poszerzania kręgu sympatyków, którzy każdego roku rozliczać będą swoje PIT-y wskazując Stowarzyszenie we wniosku o przekazanie 1% dla OPP.

Stowarzyszenie budując swoje doświadczenie w osiąganiu wspomnianych celów ma również na swoim koncie sukcesy z zakresu  realizacji  projektów szkoleniowych skierowanych do dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz mieszkańców naszej gminy. Dotychczas z sukcesem zrealizowaliśmy projekty:

- finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL:

  • „Uczymy się poprzez tradycję” – skierowany do mieszkańców Gminy Boguchwała aktywnie działających na rzecz społeczności lokalnej - 49 770 zł.,
  • „Edukacja internetowa dla mieszkańców Gminy Boguchwała” – obejmujący szkoleniami osoby po 50 roku życia - 49 650 zł.,
  • „Działajmy razem” – skierowany do wszystkich młodych i starszych mieszkańców naszej Gminy - 50 000 zł.,
  • „Uczymy się razem” – szkolenia i warsztaty dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców - 49 810 zł.,
  • „Szachy edukują i aktywizują" - edukacja szachowa dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców (160 osób) - 49 976,50 zł.,
  • „Szkoła dobrego rodzica" - szkolenia i warsztaty dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i ich rodziców (180 osób) - 49 856,60 zł.

- finansowane z innych źródeł: 

  • „Dobry start-lepsze jutro” – grupą docelową byli członkowie Stowarzyszenia oraz współpracujący wolontariusze. Wartość projektu: 50 504 zł.
    Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
  • „Zajęcia  rekreacyjno – sportowe  dla uczniów ukierunkowane na rozwój sportów zimowych” - projekt skierowany do uczniów Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Boguchwała, Wartośc projektu 12 500 zł.,

Obecnie w okresie od 01.11.2012 r. do 30.04.2013 r. realizowany jest projekt „Nowe technologie – nowe horyzonty dla starszych mieszkańców Gminy Boguchwała” skierowany do 50 osób, które ukończyły 60 lat. Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Wartość dotacji: 86 200 zł.